Norlevo Comp 1 X 1,5mg

Geneesmiddel
Op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of

apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of

apotheker.

Neem de tablet zo snel mogelijk in, bij voorkeur binnen 12 uur, en niet meer dan 72 uur (3 dagen)

nadat u onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft gehad .

NorLevo kan op elk moment van uw menstruatiecyclus worden ingenomen, ervan uitgaande dat u niet

al zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn. De tablet niet kauwen, maar in zijn geheel

doorslikken met water. Stel het innemen van de tablet niet uit. Hoe sneller u de tablet na

onbeschermde geslachtsgemeenschap inneemt, hoe beter het middel werkt.

· Als u één van de geneesmiddelen gebruikt die ervoor kunnen zorgen dat NorLevo minder goed

werkt (zie bovenstaande rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" of als u in de

afgelopen 4 weken één van deze geneesmiddelen heeft gebruikt, dan kan NorLevo minder

geschikt voor u zijn. Uw arts kan u dan een ander noodanticonceptiemiddel voorschrijven,

zoals een koperspiraaltje (Cu-IUD). Als een koperspiraaltje voor u geen optie is of als u niet

onmiddellijk naar uw arts kunt gaan, neem dan twee keer zoveel van NorLevo in (dus op

hetzelfde moment 2 tabletten samen innemen).

· Als u al een regelmatige anticonceptiemethode gebruikt zoals de antieconceptiepil, kunt u deze

op uw vaste tijden blijven innemen. Als u geen maandstonden krijgt tijdens de volgende

pilvrije periode, moet u een zwangerschapstest uitvoeren om een zwangerschap uit te sluiten.

Als u braakt binnen drie uur na inname van de tablet, moet u onmiddellijk een andere tablet innemen.

Vraagt uw arts of apotheker voor een andere tablet.

Na gebruik van noodcontraceptie moet u een plaatselijke contraceptieve methode (condoom,

spermicide, pessarium) gebruiken tot de volgende maandstonden. Als u opnieuw onbeschermde

betrekkingen heeft na gebruik van NorLevo (ook als zich dat binnen dezelfde menstruele cyclus

voordoet), zullen de tabletten hun contraceptieve effect niet uitoefenen en is er opnieuw een risico op

zwangerschap. Als u een regelmatige contraceptieve methode gebruikt zoals de anticonceptiepil, moet

u die voortzetten zoals normaal.

Uw arts kan u ook inlichten over methoden van contraceptie op langere termijn die doeltreffender zijn

bij het voorkomen van een zwangerschap.

Als u een regelmatige hormonale contraceptie zoals de anticonceptiepil voortzet en u krijgt geen

bloeding tijdens de pilvrije periode, moet u naar uw arts gaan om na te gaan of u niet zwanger bent.

Uw volgende maandstonden na inname van NorLevo

Na gebruik van NorLevo zullen uw maandstonden gewoonlijk normaal zijn en beginnen op de

gebruikelijke dag, maar soms zal dat enkele dagen later of vroeger zijn.

Als uw maandstonden meer dan 5 dagen over tijd zijn of ongewoon licht of zwaar zijn, of als u denkt

dat u door een andere oorzaak zwanger zou kunnen zijn, moet u met een zwangerschapstest

controleren of u zwanger bent. Als u zwanger wordt zelfs na inname van dit geneesmiddel, is het

belangrijk dat u naar uw arts gaat.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Er werden geen acute toxiciteit of ernstige schadelijke effecten waargenomen met dit geneesmiddel

bij inname van meerdere doses. Maar u zou misselijk kunnen worden, u zou kunnen braken of een

vaginale bloeding kunnen krijgen. U moet contact opnemen met uw arts of apotheker voor advies.

Wanneer u te veel van NorLevo heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met

uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts

of apotheker.

Indicatie

WAT IS NORLEVO 1,5 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL

GEBRUIKT?

NorLevo is een noodanticonceptivum dat door de mond wordt ingenomen.

Wat is noodcontraceptie?

Noodcontraceptie is een reddingsmethode die is bedoeld om zwangerschap te voorkomen na

onbeschermde betrekkingen of bij het mislukken van een contraceptieve methode.

Wanneer moet noodcontraceptie worden gebruikt?

Deze contraceptieve methode moet zo snel mogelijk worden gebruikt, bij voorkeur binnen 12 uur en

niet later dan een periode van 72 uur (3 dagen) na onbeschermde geslachtsbetrekkingen of het

mislukken van een contraceptieve methode. NorLevo is doeltreffender als u het zo snel mogelijk na

onbeschermde seks inneemt. NorLevo kan een zwangerschap alleen verhinderen als u het inneemt

binnen 72 uur na onbeschermde seks. Het werkt niet als u al zwanger bent. Als u onbeschermde seks

heeft na inname van NorLevo, zal het niet verhinderen dat u zwanger wordt.

Van NorLevo is aangetoond dat het 52 % tot 85 % van verwachte zwangerschappen voorkomt.

Als u om een van de volgende redenen vermoedt dat u zwanger bent:

· als u geslachtsbetrekkingen heeft gehad zonder contraceptie;

· als u bent vergeten uw anticonceptiepil tijdig in te nemen;

· als het condoom van uw partner is gescheurd, verschoven of afgegleden;

· als u vreest dat uw spiraaltje werd uitgestoten;

· als uw vaginaal diafragma of uw contraceptief pessarium heeft bewogen of als u het vroeg heeft

verwijderd;

· als u bang bent voor de methode van coitus interruptus of als de kalendermethode is mislukt;

· na een verkrachting.

NorLevo werkt door te voorkomen dat een eicel vrijkomt van uw eierstokken . Het kan niet

voorkomen dat een bevruchte eicel zich aan de baarmoederwand hecht.

Deze tablet is alleen voor noodcontraceptie en is geen regelmatige methode voor contraceptie omdat

ze minder doeltreffend is als de "normale" anticonceptiepil ("de pil").

NorLevo is niet geïndiceerd om te gebruiken vóór de eerste menstruatie (menarche).

Contra indicatie

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA

VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Het gebruik van NorLevo wordt niet aanbevolen in de volgende gevallen:

- als u een ectopische zwangerschap (in de eileider) heeft gehad,

- of een infectie van uw eileiders (salpingitis);

- in geval van persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van een bekende risicofactor voor

trombose (bloedstolling),

- of als u een ernstige spijsverteringsziekte heeft die de absorptie van voedsel en geneesmiddelen

verstoort,

- of als u ernstige leverproblemen of een ernstige aandoening van de dunne darm heeft zoals de

ziekte van Crohn.

Een vroegere ectopische zwangerschap en een vroegere infectie van de eileiders verhogen het risico

op een nieuwe ectopische zwangerschap. Als u een ectopische zwangerschap of een infectie van de

eileiders heeft gehad, moet u daarom contact opnemen met uw arts voor u NorLevo inneemt.

Noodcontraceptie mag alleen occasioneel worden gebruikt en mag een regelmatige contraceptieve

methode niet vervangen:

- omdat ze een zwangerschap niet altijd voorkomt;

- o.w.v. het risico op hormonale overdosering, dat stoornissen van uw menstruele cyclus zou kunnen

veroorzaken.

Noodcontraceptie kan een zwangerschap niet onderbreken.

Als u meer dan 72 uur geleden nog onbeschermde betrekkingen heeft gehad, kan er bevruchting

hebben plaatsgevonden. Een behandeling met NorLevo na de tweede geslachtsbetrekkingen zou dan

ook ondoeltreffend kunnen zijn bij het voorkomen van een zwangerschap.

Herhaalde toediening van NorLevo tijdens een menstruele cyclus is niet raadzaam omdat dat uw

cyclus kan ontregelen.

NorLevo werkt niet zo goed als een gewoon voorbehoedmiddel. Uw arts kan u inlichten over

langetermijnmethoden van contraceptie die doeltreffender zijn bij het voorkomen van een

zwangerschap.

Na inname van dit geneesmiddel:

Een zwangerschap moet worden uitgesloten door een zwangerschapstest uit te voeren:

· als uw volgende maandstonden meer dan vijf dagen over tijd zijn,

· in geval van abnormale bloeding, zelfs op de datum van de verwachte maandstonden.

Alle vrouwen moeten zo snel mogelijk na onbeschermde geslachtsgemeenschap noodanticonceptie

innemen. Er zijn aanwijzingen dat NorLevo mogelijk minder werkzaam zou kunnen zijn bij een hoger

lichaamsgewicht of een hogere body mass index (BMI), maar deze gegevens waren beperkt en nietovertuigend.

Daarom wordt NorLevo voor alle vrouwen aanbevolen, ongeacht hun gewicht of BMI.

U wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt over

eventuele problemen in verband met het innemen van noodanticonceptie.

Als u geen condoom gebruikte (of als het is gescheurd of afgegleden) tijdens de betrekkingen, zou het

kunnen dat u een seksueel overdraagbare aandoening of het hiv-virus heeft opgelopen. Het gebruik

van noodcontraceptie beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en kan de

noodzakelijke voorzorgen en maatregelen niet vervangen die moeten worden genomen in geval van

risico op overdracht (zie Nationale Informatie onderaan).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Neem dit geneesmiddel niet vóór de eerste menstruatie (menarche).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast NorLevo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw

arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is en kruidenmiddelen.

Sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat Norlevo minder goed werkt. Als u nu of in de afgelopen

4 weken één van de geneesmiddelen heeft gebruikt die hieronder worden genoemd, dan kan

Norlevo minder geschikt voor u zijn. Een arts kan u een ander noodanticonceptiemiddel voorschrijven,

zoals een koperspiraaltje (Cu-IUD), dat door een arts moet worden geplaatst. Als een spiraaltje

voor u geen optie is of als u niet onmiddellijk naar uw arts kunt gaan, neem dan twee keer zoveel van

Norlevo in.:

- geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals primidon, fenytoïne, carbamazepine en barbituraten)

- geneesmiddelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)

- hiv middelen (zoals ritonavir, efavirenz)

- een geneesmiddel voor het behandelen van schimmelinfecties (griseofulvine)

- kruidenmiddelen met sint-janskruid (Hypericum perforatum)

Raadpleeg uw arts of apotheker als u advies nodig heeft over hoeveel tabletten u moet innemen.

Overleg zo snel mogelijk nadat u de tabletten heeft ingenomen met een arts om een zwangerschap uit

te sluiten én voor verder advies over een betrouwbare vorm van reguliere anticonceptie (zie ook rubriek

3 "Hoe gebruikt u dit middel?" voor meer informatie).

Ook kan Norlevo de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden

- een geneesmiddel dat ciclosporine wordt genoemd (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken).

Neem NorLevo niet samen in met geneesmiddelen die ulipristalacetaat bevatten ..

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Dit geneesmiddel beëindigt een lopende zwangerschap niet.

Als u dit geneesmiddel inneemt en toch zwanger wordt, werd in studies tot nog toe geen risico op

misvormingen van de zich ontwikkelende foetus waargenomen. Dit geneesmiddel mag echter niet

worden ingenomen als u zwanger bent.

Als u zwanger wordt na inname van NorLevo, moet u contact opnemen met uw arts. Uw arts zal

misschien willen nagaan of de zwangerschap niet ectopisch is (de baby ontwikkelt zich ergens buiten

uw baarmoeder). Dat is vooral belangrijk als u hevige pijn in uw buik krijgt na inname van NorLevo

of als u ooit een ectopische zwangerschap, chirurgie van uw eileiders of een bekkenontsteking heeft

gehad.

Borstvoeding:

Borstvoeding is mogelijk. Omdat levonorgestrel in moedermelk wordt uitgescheiden, wordt echter

aanbevolen borstvoeding te geven onmiddellijk voor inname van de NorLevo tablet en geen

borstvoeding te geven gedurende minstens 8 uur na toediening van NorLevo.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na inname van NorLevo vertoonden sommige vrouwen vermoeidheid en duizeligheid (zie rubriek 4

"Mogelijke bijwerkingen"): rij niet of gebruik geen machines als u die symptomen vertoont.

Er werden geen studies naar het effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te

gebruiken gerapporteerd.

NorLevoNorLevo 1,5 mg tabletten bevat lactose monohydraat. Als uw arts u heeft gezegd dat u

bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel

inneemt.

Details
CNK2263291
FabrikantenHRA Pharma
Breedte45 mm
Lengte99 mm
Diepte19 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter