Paroxetine Teva Tabl 100 X 20mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhaling in de apotheek

Levering aan huis

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

 • Episode van ernstige depressie

De aanbevolen dosering bedraagt 20 mg per dag. In het algemeen begint de verbetering bij patiëntenna één week, maar kan ook pas vanaf de tweede week van de behandeling duidelijk worden. Net alsvoor alle antidepressiva moet de dosering worden geëvalueerd en indien nodig binnen 3 tot 4 weken nade start van de behandeling worden aangepast en daarna wanneer dat klinisch nodig wordt gevonden.

Bij sommige patiënten, met onvoldoende respons op 20 mg, kan de dosis geleidelijk in stappen van 10mg worden verhoogd tot maximaal 50 mg per dag overeenkomstig de respons van de patiënt. Patiëntenmet een depressie moeten gedurende een voldoende lange periode van ten minste 6 maandenbehandeld worden om er zeker van te zijn dat ze symptoomvrij zijn.

 • Obsessieve compulsieve stoornis

De aanbevolen dosering bedraagt 40 mg per dag. Patiënten moeten beginnen met 20 mg/dag en dedosis kan geleidelijk in stappen van 10 mg worden verhoogd tot de aanbevolen dosis. Indien na eenaantal weken bij de aanbevolen dosering onvoldoende respons optreedt, kunnen sommige patiëntenbaat hebben bij een geleidelijke verhoging van hun dosering tot maximaal 60 mg/dag. Patiënten metOCS moeten behandeld worden gedurende een periode die lang genoeg is om te garanderen dat zesymptoomvrij zijn. Deze periode kan verscheidene maanden zijn of zelfs langer.

 • Paniekstoornis

De aanbevolen dosering bedraagt 40 mg per dag. Patiënten moeten beginnen met 10 mg/dag en dedosis kan geleidelijk worden verhoogd in stappen van 10 mg overeenkomstig de respons van depatiënt, tot de aanbevolen dosering. Een lage eerste startdosering wordt aanbevolen om de potentiëleverslechtering van de panieksymptomen te beperken, die over het algemeen vroeg in de behandelingvan deze stoornis optreedt. Indien na een aantal weken bij gebruik van de aanbevolen doseringonvoldoende respons optreedt, kunnen sommige patiënten baat hebben van een geleidelijke verhogingvan hun dosering tot maximaal 60 mg/dag. Patiënten met een paniekstoornis moeten behandeldworden gedurende een periode die lang genoeg is om te garanderen dat ze symptoomvrij zijn. Dezeperiode kan verscheidene maanden zijn of zelfs langer.

 • Sociale angststoornis / sociale fobie

De aanbevolen dosering bedraagt 20 mg per dag. Indien na een aantal weken bij gebruik van deaanbevolen dosering onvoldoende respons optreedt, kunnen sommige patiënten baat hebben bij eengeleidelijke verhoging van hun dosering in stappen van 10 mg tot maximaal 50 mg/dag. Langduriggebruik moet regelmatig worden geëvalueerd.

 • Gegeneraliseerde angststoornis

De aanbevolen dosering bedraagt 20 mg per dag. Indien na een aantal weken bij gebruik van deaanbevolen dosering onvoldoende respons optreedt, kunnen sommige patiënten baat hebben bij eengeleidelijke verhoging van hun dosering in stappen van 10 mg tot maximaal 50 mg/dag. Langduriggebruik moet regelmatig worden geëvalueerd.

 • Posttraumatische stressstoornis

De aanbevolen dosering bedraagt 20 mg per dag. Indien na een aantal weken bij gebruik van deaanbevolen dosering onvoldoende respons optreedt, kunnen sommige patiënten baat hebben bij eengeleidelijke verhoging van hun dosering in stappen van 10 mg tot maximaal 50 mg/dag. Langduriggebruik moet regelmatig worden geëvalueerd.

 • Algemene informatie

Ontwenningsverschijnselen gezien bij stoppen met paroxetine

Abrupt stoppen moet worden vermeden. Het afbouwschema dat in klinischonderzoek gebruikt werd, betrof het verminderen van de dagelijkse dosering met 10 mg mettussenpozen van een week. Indien onverdraaglijke symptomen optreden na verlaging van de dosis ofna stoppen van de behandeling kan het opnieuw geven van de eerder voorgeschreven doseringoverwogen worden. Vervolgens kan de arts doorgaan met verlaging van de dosis maar dangeleidelijker.

Speciale populaties

 • Ouderen

Verhoogde plasmaconcentraties paroxetine treden op bij oudere proefpersonen, maar het concentratiebereik overlapt die, welke wordt waargenomen bij jongere proefpersonen. De dosering moet beginnenmet de volwassen startdosering. Verhoging van de dosering kan bij sommige patiënten nuttig zijn, maar de maximumdosering mag niet hoger zijn dan 40 mg per dag.

 • Pediatrische patiënten

Kinderen en adolescenten (7-17 jaar)

Paroxetine dient niet gebruikt te worden voor behandeling van kinderen en adolescenten, omdat bijklinisch onderzoek is vastgesteld dat paroxetine geassocieerd wordt met een verhoogd risico opsuïcidaal gedrag en vijandigheid. Bovendien is bij deze onderzoeken de werkzaamheid niet adequaataangetoond.

Kinderen beneden de 7 jaar

Het gebruik van paroxetine is niet onderzocht bij kinderen beneden de 7 jaar. Paroxetine dient nietgebruikt te worden, zolang de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet zijn vastgesteld.

 • Nier-/leverfunctiestoornis

Verhoogde plasmaconcentraties van paroxetine treden op bij patiënten met een ernstigenierfunctiestoornis (creatinineklaring minder dan 30 ml/min) of bij personen met eenleverfunctiestoornis. Bij deze patiënten dient daarom de dosering beperkt te worden tot het lage uiteindevan het doseringsbereik.

Wijze van toediening

Het wordt aanbevolen paroxetine één maal daags in de morgen tijdens de maaltijd in te nemen.De tablet dient doorgeslikt in plaats van gekauwd te worden.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg paroxetine (als hydrochloride hemihydraat).

 • Tabletkern

Calciumwaterstoffosfaat

Povidon K30

Natriumzetmeelglycolaat (type A)

Magnesiumstearaat

 • Filmomhulling

Titaandioxide (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Polysorbaat 80 (E433)

Indicatie

De behandeling van

- Ernstige episodes van depressie.


- Obsessieve compulsieve stoornis.


- Paniekstoornis met of zonder agorafobie.


- Sociale angststoornis/sociale fobie.


- Gegeneraliseerde angststoornis.


- Posttraumatische stressstoornis.

Details
CNK2567360
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte53 mm
Lengte135 mm
Diepte55 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter